Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Heikoop Webdesign

Tot stand gekomen op 5 oktober 2020.

Heikoop Webdesign is gevestigd aan Klaverweide 188, 2272 BX te Voorburg 

en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 72672684

Index

 • Artikel 1 Definities
 • Artikel 2 Werkingssfeer
 • Artikel 3 Offertes
 • Artikel 4 Totstandkoming en duur Overeenkomst
 • Artikel 5 Beëindiging Overeenkomst
 • Artikel 6 Annulering Overeenkomst
 • Artikel 7 Wijziging Overeenkomst
 • Artikel 8 Uitvoering Overeenkomst
 • Artikel 9 Tarieven
 • Artikel 10 Wijziging tarieven
 • Artikel 11 Uitvoering werkzaamheden en uitvoeringstermijn
 • Artikel 12 Levering Producten en leveringstermijn
 • Artikel 13 Feedbackrondes
 • Artikel 14 Inhoud van het Product: de website
 • Artikel 15 SEO Optimalisatie
 • Artikel 16 Risico-overgang
 • Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 18 Betaling
 • Artikel 19 Incassokosten
 • Artikel 20 Opschorting
 • Artikel 21 Ontbinding
 • Artikel 22 Overmacht
 • Artikel 23 Conformiteit en garantie
 • Artikel 24 Aansprakelijkheid
 • Artikel 25 Vrijwaring en verjaringstermijn
 • Artikel 26 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
 • Artikel 27 Geheimhouding
 • Artikel 28 Verwerking persoonsgegevens en privacy
 • Artikel 29 Cookies
 • Artikel 30 Wijziging Algemene Voorwaarden
 • Artikel 31 Toepasselijk recht en geschillen
 • Artikel 32 Vindplaats

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

Heikoop Webdesign: De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Heikoop Webdesign is een onderneming gericht op het verlenen van Diensten. De Diensten zijn: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Heikoop Webdesign voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht. De Diensten van Heikoop Webdesign bestaan uit: webdesign, onderhoud en SEO. Heikoop Webdesign maakt op maakt gemaakte websites, die geoptimaliseerd zijn voor gebruikers en zoekmachines. Het onderhoud bestaat uit maandelijkse updates, rapportages en het dagelijks uitvoeren van een back-up. Daarnaast levert Heikoop Webdesign snelle en veilige hosting voor de website van de Opdrachtgever. De SEO is gericht op het vindbaar maken van de website door middel van een strak marketingplan. Bij iedere Opdracht met betrekking tot webdesign wordt een basis in SEO geleverd. Extra SEO diensten en onderhoudsdiensten kunnen afzonderlijk worden afgenomen. Voor meer informatie over de Diensten van Heikoop Webdesign wordt verwezen naar zijn website: heikoopwebdesign.nl

Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. De Opdrachtgever is een niet-natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Overeenkomst/Opdracht: Iedere Overeenkomst van opdracht gesloten tussen Heikoop Webdesign en de Opdrachtgever gericht op webdesign. De Overeenkomst wordt hierna genoemd de “Opdracht”. 

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Opdracht en die Heikoop Webdesign bij voltooiing van de Opdracht aan de Opdrachtgever zal opleveren. 

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst (Opdracht) gesloten tussen Heikoop Webdesign en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Opdrachten met Heikoop Webdesign, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Heikoop Webdesign en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Opdracht en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Heikoop Webdesign zijn overeengekomen.

Indien Heikoop Webdesign niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Heikoop Webdesign in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal de Opdracht in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Artikel 3 Offertes

Alle offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle offertes van Heikoop Webdesign zijn vrijblijvend (tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld). Dit betekent dat de offertes geldig zijn, totdat Heikoop Webdesign de Opdrachtgever laat weten dat hij de offerte intrekt.  Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen.

Heikoop Webdesign kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Heikoop Webdesign daaraan niet gebonden. De Opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Heikoop Webdesign anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Heikoop Webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Alle offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

Artikel 4 Totstandkoming en duur Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever de offerte van Heikoop Webdesign tijdig (voordat Heikoop Webdesign de offerte intrekt) aanvaard. De offerte wordt online getekend en bevestigd. 

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De Opdracht eindigt als Heikoop Webdesign zijn diensten heeft uitgevoerd, het uiteindelijke Product heeft opgeleverd en de Opdrachtgever de volledige betaling (tijdig) heeft voldaan. 

Artikel 5 Beëindiging Overeenkomst

Heikoop Webdesign en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel Heikoop Webdesign als de Opdrachtgever kunnen de Overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen. 

In geval van beëindiging van de Overeenkomst zal Heikoop Webdesign de reeds gemaakte kosten in rekening brengen. 

Artikel 6 Annulering Overeenkomst

De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te annuleren. 

In geval van annulering van de Overeenkomst zal Heikoop Webdesign de reeds gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 7 Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Heikoop Webdesign de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. Heikoop Webdesign kan voor deze noodzakelijke werkzaamheden meerkosten in rekening brengen bij de Opdrachtgever.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Heikoop Webdesign zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Heikoop Webdesign de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast tarief is overeengekomen, zal Heikoop Webdesign daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Heikoop Webdesign proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Heikoop Webdesign zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Heikoop Webdesign kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Heikoop Webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8 Uitvoering Overeenkomst

Heikoop Webdesign zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Heikoop Webdesign heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt daarom uitdrukkelijk uitgesloten.

Heikoop Webdesign heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Heikoop Webdesign het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Heikoop Webdesign niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Heikoop Webdesign het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Heikoop Webdesign.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Heikoop Webdesign het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9 Tarieven

Voor de uitvoering van de Opdracht, voor of ten behoeve van de Opdrachtgever, ontvangt Heikoop Webdesign een financiële vergoeding: het tarief. 

De tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De tarieven zijn exclusief extra kosten, zoals -maar niet beperkt tot- reis-, verblijf-, verpakkings-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Heikoop Webdesign.

Van alle bijkomende kosten zal Heikoop Webdesign tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 10 Wijziging tarieven

Indien Heikoop Webdesign bij het sluiten van de Overeenkomst een vast tarief overeenkomt, dan is Heikoop Webdesign gerechtigd tot verhoging van dit tarief, ook wanneer het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Heikoop Webdesign het voornemen heeft het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het tarief plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Heikoop Webdesign rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Heikoop Webdesign alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Heikoop Webdesign zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het tarief in kennis stellen. Heikoop Webdesign zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 11 Uitvoering werkzaamheden en uitvoeringstermijn

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op locatie van Heikoop Webdesign.

De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd voor Opdrachtgevers gevestigd in het buitenland (buiten Nederland). De werkzaamheden zullen dan worden uitgevoerd op locatie van Heikoop Webdesign.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Heikoop Webdesign opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Heikoop Webdesign gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Opdracht, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Heikoop Webdesign heeft verstrekt.

Artikel 12 Levering Producten en leveringstermijn

Door het uitvoeren van de Diensten van Heikoop Webdesign ontstaan uiteindelijk een Product: de website. De levering van de Producten vindt plaats doordat het Product ter beschikking wordt gesteld aan de Opdrachtgever. Na levering gaat het risico van het Product over op de Opdrachtgever. 

De levering vindt plaats doordat het Product (de website) online wordt gepubliceerd. De Opdrachtgever ontvangt een e-mail met een link en een e-mail met de mogelijkheid om de website te kunnen bewerken. Dit kan de Opdrachtgever doen door een account aan te maken op een website, die genoemd wordt in de e-mail. 

De levering zal plaatsvinden binnen een door Heikoop Webdesign opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Artikel 13 Feedbackrondes

Heikoop Webdesign doet zijn uiterste best om het ontwerp zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van de Opdrachtgever. Het kan echter voorkomen dat een eerste ontwerp niet volledig aansluit op de wensen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever krijgt per Opdracht standaard minimaal twee feedbackrondes aangeboden. Het aantal feedbackrondes wordt vooraf, voordat Heikoop Webdesign start met de Opdracht, afgesproken tussen Heikoop Webdesign en de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever meer feedbackrondes nodig heeft, wordt hiervoor een tarief van €27,50 exclusief btw per half uur in rekening gebracht. 

Een feedbackronde wordt beschouwd als een moment, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden en voordat de werkzaamheden zijn voltooid, waarop de Opdrachtgever aan Heikoop Webdesign een aantal punten doorgeeft die hij/zij anders zou willen zien. 

Indien de Opdrachtgever van mening is dat de gehele website opnieuw ontworpen moet worden, geldt dit als het uitvoeren van nieuwe werkzaamheden en zal daarvoor 50% van het totale tarief, van het reeds ontworpen gedeelte, in rekening worden gebracht, bovenop de oorspronkelijke kosten van de werkzaamheden. De Opdrachtgever dient in dat geval dus 150% van het overeengekomen tarief te voldoen. Heikoop Webdesign zal deze kosten nooit zonder overleg in rekening brengen, maar zal hierover in overleg treden met de Opdrachtgever en de Opdrachtgever altijd eerst een offerte voorleggen. Aangezien de Opdrachtgever altijd zijn/haar wensen aangeeft voordat Heikoop Webdesign zal starten met de werkzaamheden, is een dergelijke aanpassing niet veel voorkomend.

Indien de Opdrachtgever na het uitvoeren van de werkzaamheden en na levering van de website toch nog een kleine aanpassing wenst te realiseren, kan de Opdrachtgever hierover binnen 7 dagen na levering contact opnemen met Heikoop Webdesign. Kleine aanpassingen, waarvan de werkzaamheden maximaal 1 uur in beslag nemen, zal Heikoop Webdesign kosteloos doorvoeren. Bij aanpassingen die groter zijn dan kleine aanpassingen zal Heikoop Webdesign een tarief van €… exclusief btw per half uur in rekening brengen. De beoordeling of een aanpassing behoort tot de “kleine aanpassingen” komt volledig toe aan Heikoop Webdesign. 

Artikel 14 Inhoud van het Product: de website

De inhoud van het Product, de website die Heikoop Webdesign voor de Opdrachtgever heeft ontwikkeld, mag op geen enkele manier bijdragen aan of geassocieerd worden met frauduleuze, obscene, pornografische, spam, misleidende, lasterlijke, ongepaste of illegale activiteiten of deze anderszins promoten. 

Heikoop Webdesign is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot inhoud op uw website.

Artikel 15 SEO (zoekmachine optimalisatie)

Heikoop Webdesign biedt tegen betaling bij iedere website een SEO-optimalisatie aan de haar Opdrachtgever. SEO Optimalisatie draagt eraan bij dat de website een goede positie heeft in de zoekresultaten van Google. 

Deze Dienst (de SEO Optimalisatie) leidt tot een inspanningsverbintenis tussen Heikoop Webdesign en de Opdrachtgever en niet tot een resultaatsverplichting. Het daadwerkelijk bereiken van het door de Opdrachtgever gewenste resultaat kan echter in geen enkel geval gegarandeerd worden. Heikoop Webdesign kan daarom niet garanderen dat de website online verkeer zal genereren, de website als eerste bij de zoekresultaten van Google zal verschijnen, de omzet van de onderneming van de Opdrachtgever zal toenemen of de onderneming van de Opdrachtgever anderszins zal groeien. 

Artikel 16 Risico-overgang 

De Producten zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de Producten aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Heikoop Webdesign.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de Producten, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop de Producten aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan. 

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Heikoop Webdesign in het kader van de Opdracht geleverde Producten blijven eigendom van Heikoop Webdesign totdat de Opdrachtgever hetgeen hij op grond van de Opdracht is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Opdrachtgever, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 18 Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Heikoop Webdesign aangewezen bankrekening. Overmaking geschiedt middels overboeking.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. Vooraf, voordat Heikoop Webdesign start met de Opdracht, dient de Opdrachtgever 40% van het Tarief te voldoen als aanbetaling. Wanneer Heikoop Webdesign de Opdracht heeft voltooid en het overeengekomene heeft (op)geleverd, dient de Opdrachtgever de overige 60% van het Tarief te voldoen. Op het moment dat de Opdrachtgever de volledige betaling heeft voldaan, zal Heikoop Webdesign de website online zetten. 

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Heikoop Webdesign aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 

Heikoop Webdesign is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. 

Heikoop Webdesign en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Opdracht zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. 

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Heikoop Webdesign en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Heikoop Webdesign onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19 Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Heikoop Webdesign in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. 

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 20 Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Heikoop Webdesign het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Heikoop Webdesign bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de Opdracht Heikoop Webdesign omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Opdracht verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijkheid niet van Heikoop Webdesign kan worden gevergd.

Heikoop Webdesign behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 Ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Opdracht niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Heikoop Webdesign bevoegd de Opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Heikoop Webdesign bevoegd de Opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Opdracht Heikoop Webdesign omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Heikoop Webdesign kan worden gevergd dat hij de Opdracht tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijkheid niet van Heikoop Webdesign kan worden gevergd;
 • De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • De Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Heikoop Webdesign op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Heikoop Webdesign de Opdracht op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Heikoop Webdesign niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Heikoop Webdesign geleden schade.

Artikel 22 Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Heikoop Webdesign of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Opdracht voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Heikoop Webdesign geen invloed kan uitoefenen en waardoor Heikoop Webdesign niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het Heikoop Webdesign wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Heikoop Webdesign in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Heikoop Webdesign heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Opdracht verhindert, intreedt nadat Heikoop Webdesign zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Opdracht voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Heikoop Webdesign als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Opdracht met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Heikoop Webdesign zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Opdracht buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Heikoop Webdesign ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Opdracht inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Heikoop Webdesign gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 23 Conformiteit en garantie

Heikoop Webdesign garandeert dat de verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Opdracht en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. 

Indien de verrichte werkzaamheden naar mening van de Opdrachtgever niet conform de Opdracht zijn uitgevoerd, dient de Opdrachtgever dit tijdig -zie volgende alinea- aan Heikoop Webdesign te melden. Heikoop Webdesign zal vervolgens beoordelen of de verrichte werkzaamheden in aanmerking komt voor eventueel (gedeeltelijk) herstel, (gedeeltelijke) vervanging of een (gedeeltelijke) terugbetaling. 

De Opdrachtgever is gehouden de verrichte werkzaamheden op het moment van oplevering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na oplevering, te onderzoeken. Niet-zichtbare gebreken kunnen gemeld worden tot 7 dagen na oplevering. De Opdrachtgever behoort te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van hetgeen is (op)geleverd overeenstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. 

Met betrekking tot de verrichte werkzaamheden geldt een garantietermijn van twee weken, te rekenen vanaf de datum van de oplevering van de werkzaamheden. De garantie geldt ook voor werkzaamheden die worden opgeleverd aan een Opdrachtgever gevestigd in het buitenland (buiten Nederland).

Iedere vorm van eventuele garantie komt te vervallen indien het gebrek niet binnen de gestelde termijn is gemeld (tenzij uit de aard van de werkzaamheden of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit), als het gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid, de werken anderszins op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden of als het gebrek een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan de geleverde Producten en/of de verrichte Diensten hebben aangebracht. Daarnaast komt een eventueel herstel, vervanging of terugbetaling te vervallen indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Heikoop Webdesign geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weeromstandigheden. 

Eventuele garantie, vervanging of terugbetaling is uitgesloten op reparatiewerkzaamheden en op schade als gevolg van normaal gebruik en slijtage.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Heikoop Webdesign binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek. 

Indien de Opdrachtgever tijdig melding maakt van de eventuele gebreken, blijft de Opdrachtgever desalniettemin verplicht tot afname en betaling, tenzij de verrichte werkzaamheden geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 24 Aansprakelijkheid

De Opdracht tussen Heikoop Webdesign en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Heikoop Webdesign garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de Opdracht en deugdelijk worden uitgevoerd, maar kan nimmer een bepaald resultaat garanderen. 

Heikoop Webdesign is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Heikoop Webdesign. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Heikoop Webdesign is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever. 

Heikoop Webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Heikoop Webdesign is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Heikoop Webdesign kenbaar behoorde te zijn.

Heikoop Webdesign is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Heikoop Webdesign of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Indien Heikoop Webdesign aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Heikoop Webdesign beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Heikoop Webdesign aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Heikoop Webdesign overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Heikoop Webdesign aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Heikoop Webdesign te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Heikoop Webdesign vervalt binnen 1 jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 25 Vrijwaring en verjaringstermijn

De Opdrachtgever vrijwaart Heikoop Webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Heikoop Webdesign uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Heikoop Webdesign zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Heikoop Webdesign en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Voor alle vorderingen jegens Heikoop Webdesign en de door Heikoop Webdesign (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Artikel 26 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Heikoop Webdesign behoudt zich de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Heikoop Webdesign behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 27 Geheimhouding

Zowel Heikoop Webdesign als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Opdracht geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 28 Verwerking persoonsgegevens en privacybeleid

Heikoop Webdesign handelt in overeenstemming met de huidige privacywet en -regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is). Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft Heikoop Webdesign een privacybeleid opgesteld, die te raadplegen is op de website.

De persoonsgegevens die de Opdrachtgever aan Heikoop Webdesign verstrekt, zal Heikoop Webdesign zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Heikoop Webdesign zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Heikoop Webdesign mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden of het afhandelen van een eventuele klacht.

Het is Heikoop Webdesign niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Heikoop Webdesign de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Artikel 29 Cookies

Bij het bezoeken van de website kan Heikoop Webdesign informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Heikoop Webdesign verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 

Artikel 30 Wijziging Algemene Voorwaarden 

Heikoop Webdesign heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Opdrachten. 

Heikoop Webdesign zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. 

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Opdracht te ontbinden. 

Artikel 31 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Heikoop Webdesign partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen Heikoop Webdesign en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den-Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 32 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Heikoop Webdesign en zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 72672684. 

Deel deze pagina via: 

Maatwerk, veilig & snel

Offerte op basis van je budget? Geeft je budget en wensen door.
Toestemming
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Webdesign Bureau in Voorburg
Goed ontworpen websites gemaakt in krachtige code

Bedrijf

Prijzen

Menu

Links

Contact

Stuur een bericht via WhatsApp, de chat of bel direct.
Copyright © 2022 Heikoop Webdesign
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram